பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Tuesday, March 6, 2018

சிறுவயதில் ஹஜ் செய்துள்ளேன் இப்போது மீண்டும் செய்ய வேண்டுமா

*ஹஜ் உம்ரா*

*சிறுவயதில் ஹஜ் செய்துள்ளேன் இப்போது மீண்டும் செய்ய வேண்டுமா?*

*நான் எனது தந்தையுடன் சிறுவயதில் ஹஜ் செய்துள்ளேன். இப்போது மீண்டும் செய்ய வேண்டுமா? எனக்கு கடமையா? கடமை இல்லையா?*

*பதில்*

*ஆம்.கடமை.*

*சிறு வயதில், அதாவது பருவ வயதை அடைவதற்கு முன்னால் ஹஜ் செய்தவர்கள் பருவ வயதை அடைந்து ஹஜ் செய்வதற்கான வசதி வாய்ப்பைப் பெற்றால், அப்போது அவர் ஹஜ் செய்வது கடமையாகும். சிறு வயதில் இவனுக்கு ஹஜ் உண்டா? என்ற கேள்விக்கு, ”ஆம்! உனக்குக் கூலி உண்டு” என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் விடையளித்துள்ளனர்.*

*சிறு வயதில் செய்த ஹஜ்ஜின் கூலி அவரை அழைத்துச் சென்ற பெற்றோருக்குச் சேர்வதால் சிறுவரின் கணக்கில் அது சேர்க்கப்படவில்லை என்பதை கீழ்காணும் ஹதீஸிலிருந்து அறியலாம்.*

*”நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ரவ்ஹாஎன்ற இடத்தில் ஒரு பயணக் கூட்டத்தைச் சந்தித்தார்கள். இந்தக் கூட்டத்தினர் யார்? என்று விசாரித்தனர். முஸ்லிம்கள்!என்று அவர்கள் கூறினார்கள். மேலும் அவர்கள் நீங்கள் யார்? என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிடம் கேட்டனர். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர்என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்போது ஒரு பெண்மணி சிறு பையனை (குழந்தையை) தூக்கிக் காண்பித்து இவனுக்கு ஹஜ் உண்டா? என்று கேட்டார். அதற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் ஆம்! கூலி உனக்கு உண்டுஎன்று விடையளித்தார்கள்.”*

*அறிவிப்பவர்: இப்னு அப்பாஸ் (ரலி)*

*நூல்: முஸ்லிம் 2377, 2378.*

*எனவே, ஹஜ்ஜுக்குரிய கூலியை அவர் அடைய வேண்டுமானால் பருவ வயதை அடைந்த பிறகு அவர் வசதி வாய்ப்பைப் பெற்றால் மீண்டும் ஒரு முறை ஹஜ் செய்தாக வேண்டும்.*

No comments:

Post a Comment