பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Sunday, February 4, 2018

ஹரமில்_பாபு_பனீ_ஷைபா_வழியாக_நுழைவது_

#ஹஜ்_உம்ரா

#ஹரமில்_பாபு_பனீ_ஷைபா_வழியாக_நுழைவது_சுன்னத்_என்பதை_அறிந்திருக்கிறேன். #சிலர்_பாபுஸ்ஸலாம்_வழியாக_நுழைவது_சுன்னத்_என்கிறார்கள். #பாபு_பனீ_ஷைபா_என்பதும்_பாபுஸ்ஸலாம்_என்பதும்_ஒன்றா?

#பதில்

இரண்டு வாசல்களும் ஒன்று தான். நபி (ஸல்) அவர்கள் இந்த வாசல் வழியாக நுழைந்திருக்கிறார்கள். இது ஹஜ்ருல் அஸ்வதை நோக்கிச் செல்வதற்கு வசதியான வாசல். காரணம் ஹஜருல் அஸ்வத் அமைந்த கஅபாவின் மூலையில் இருந்து தான் ஒருவர் தனது தவாஃபை ஆரம்பிக்க வேண்டும். இந்த வாசல் மகாமு இப்ராஹீம் அமைந்துள்ள கஅபாவின் பகுதியை முன்னோக்கியிருக்கும்.

No comments:

Post a Comment