பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Wednesday, January 24, 2018

ஜம்ஜம்_நீர்_அருந்தும்_முன்போ_அல்லது_அருந்தி_முடித்த_பிறகோ_துஆ

#ஹஜ்_உம்ரா

#ஜம்ஜம்_நீர்_அருந்தும்_முன்போ_அல்லது_அருந்தி_முடித்த_பிறகோ_துஆ_செய்வது_சுன்னத்தா?
#பிரத்யேக_துஆ_எதுவும்_உள்ளதா?

#பதில்

இதற்கென எந்த பிரத்யேக துஆவும் இல்லை. மேலும் அந்த சமயத்தில் துஆச் செய்ததாகவும் நபிவழியில் ஆதாரம் இல்லை.

No comments:

Post a Comment