பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Wednesday, January 24, 2018

பச்சை_விளக்கு_பொருத்தப்பட்ட_இடத்தில்_ஓத_வேண்டிய_துஆ_என்ன

#ஹஜ்_உம்ரா

#பச்சை_விளக்கு_பொருத்தப்பட்ட_இடத்தில்_ஓத_வேண்டிய_துஆ_என்ன?

பச்சை விளக்கு பொருத்தப்பட்ட இடத்தில் ஆண்களும், பெண்களும் ‘ரப்பிக்ஃபிர் வர்ஹம், வதாவஜு அம்மா தஃலமு, இன்னக அன்தல் அஅஜ்ஜுல் அக்ரம்’ என்ற துஆ ஓதவேண்டும் என்பது ஆதாரமானதா?

#பதில்

#இல்லை.

No comments:

Post a Comment