பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Thursday, July 22, 2010

மகளிர் சுய உதவிக் குழு ?

? மகளிர் சுய உதவிக் குழு போன்ற அமைப்புகளில் முஸ்லிம் பெண்கள் சேரலாமா? இந்தக் குழு வைத்து நடத்தலாமா?
பெண்கள் கூட்டாகச் சேர்ந்து அரசு உதவியுடன் சுய தொழில் செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்டது தான் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள். சுய தொழில் என்ற அடிப்படையில் இது போன்ற அமைப்புகளில் முஸ்லிம் பெண்கள் கலந்து கொள்வதற்கு மார்க்கத்தில் தடை இல்லை.

ஆனால் அதே சமயம் மார்க்கத்திற்கு முரணான செயல்கள் குறிப்பாக வட்டி, ஆண்களுடன் சகஜமாகப் பழகும் நிலை போன்ற செயல்கள் அதில் இருக்குமானால் முஸ்லிம் பெண்கள் பங்கு பெறக் கூடாது.

-> Q/A Ehathuvam June 06

No comments:

Post a Comment